Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 

Yesu Curls: Kapper gevestigd te Almere Poort


Klant: Persoon of bedrijf met wie Yesu Curls een overeenkomst is aangegaan; de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;


Overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de levering van diensten


Diensten: alle door de ondernemer te leveren diensten, behandelingen, cursussen, informatie, behandelmethode en adviezen
Partijen: Yesu Curls en de klant 

 

Artikel 2: Identiteit van de Ondernemer 

Naam ondernemer handelend onder de naam: Yesu Curls 

VESTIGINGS- & BEZOEKADRES:
Homerusmarkt (Unit 31)
Alseidenstraat 20-38 te Almere 


Website: www.yesucurls.com
E-mailadres: yesucurls@gmail.com
KvK-nummer: 72521392

Telefoonnummer: telefonisch niet bereikbaar
Bereikbaarheid: Woensdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur (op afspraak)

Artikel 3: Voorafgaande toestemming 

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een overeenkomst is toestemming van de klant een vereiste.
 2. Indien de klant het verzoekt, dient de kapster per e-mail vast te leggen voor welke behandelingen en andere verrichtingen zij toestemming heeft gekregen van de klant.

Indien de klant jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd noodzakelijk. De behandeling kan slechts zonder toestemming worden uitgevoerd als deze nodig is om extreem nadeel voor de klant te kunnen voorkomen.

Artikel 4: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yesu Curls en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Yesu Curls en de klant.
 2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Yesu Curls voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Yesu Curls zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Partijen wijken af van voorwaarden, mits schriftelijk of per e-mail overeengekomen
 4.  Partijen sluiten aanvullende en afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit

 

Artikel 5: Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Yesu Curls gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Yesu Curls niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 6: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Yesu Curls zal uiterlijk bij levering van de dienst aan klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 3. het bezoekadres van de vestiging van Yesu Curls waar de klant voor de dienst terecht kan;
  b. de inhoud van de dienst
  c. Resultaten waarnaar gestreefd wordt tijdens de dienst
  d. Alternatieve diensten
  e. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  f. het tijdstip van de behandeling

 

Artikel 7: Aanvaarding aanbod

 1. Indien klant een aanbieding of een offerte mondeling aanvaardt, verbindt dit dit Yesu Curls, nadat de klant een bevestigingsmail ontvangt per e-mail
 2. De overeenkomst komt op grond van het bepaalde in Artikel 3 tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door klant en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden

Artikel 8:  Inspanningen

 1. Yesu Curls voert behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit
 2. De klant dient alle gegevens en informatie die redelijkerwijs belangrijk zijn voor een goede uitvoering van de dienst tijdig aan Yesucurls mondeling of schriftelijk te melden
 3. Yesu Curls is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, doordat Yesu Curls is uitgegaan van de door klant onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie
 4. Yesu Curls licht de klant  mondeling of schriftelijk in over financiële consequenties bij het niet nakomen van een overeenkomst door de klant 

 

Artikel 9: Afspraken 

 1. De klant kan via www.yesucurls.com een afspraak inplannen voor een dienst
 2. De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch minimaal 24 uur, voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak via yesucurls@gmail.com door te geven aan Yesu Curls 
 3. Binnen de 24 uur voorafgaand het tijdstip van de afspraak, is het voor de klant niet mogelijk om een afspraak te wijzigen of te annuleren.
 4. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat is, gaat dit af van de eigen behandeltijd van klant
 5. Yesu Curls meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak, telefonisch of per mail
 6. Indien Yesu Curls de verplichting genoemd in lid 6 niet of tijdig nakomt, heeft de klant het recht de aanbetaling te gebruiken voor een afspraak op een ander tijdstip
 7. Partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van lid 2 t/m 6 te houden wanneer zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat hetgeen de wet en jurisprudentie daarover zegt (Artikel 6:75 BW) 
 8. Aanbetalingen worden in geen enkel geval gestorneerd door Yesucurls. In geval van overmacht behoudt de klant de aanbetaling en kan deze een nieuwe afspraak inplannen binnen een termijn van 30 kalenderdagen.
 9. Digitale diensten en producten worden onder geen enkele voorwaarde geretourneerd of gestorneerd

 

Artikel 10: Overmacht

 1. In aanvulling op Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Yesu Curls in  de nakoming van verplichtingen naar de klant, niet aan Yesu Curls kan worden toegerekend in een situatie tegen de wil van Yesu Curls, waardoor nakoming van diens verplichtingen omtrent de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen niet van Yesu Curls kan worden verlangd
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, worden die verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk, totdat Yesu Curls er weer aan kan voldoen
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Yesucurls alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 4. Yesu Curls is in een overmacht situatie geen enkele schadevergoeding  of boete verschuldigd 

 

Artikel 11: Prijs en Betaling 

 1. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, druk- en zetfouten. Voor gevolgen van wijziging, druk- en zetfouten aanvaard Yesu Curls geen aansprakelijkheid
 2. Prijzen zijn in €(Euro), inclusief BTW. 
 3. Yesu Curls is gerechtigd te allen tijde  haar prijzen aan te passen. Actuele prijzen staan op de website
 4. Cadeaubonnen zijn tot een jaar na aankoop geldig, onder voorbehoud van prijswijziging
 5. De klant voldoet het bedrag na behandeling contant of door overschrijving naar Yesu Curls 

 

Artikel 12: Informatieverschaffing door de klant 

 1. Klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn  voor correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en op de gewenste wijze beschikbaar aan Yesu Curls 
 2. Klant staat erop toe dat informatie naar juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid wordt gegeven
 3. Yesu Curls houdt zich aan de van toepassing zijnde Privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vertrekt gegevens niet aan derden
 4. Yesu Curls respecteert privacy en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens
 5. Yesu Curls kan gebruik maken van een mailinglijst. 
 6. Voor verwijdering van gegevens kan via de mail een verzoek ingediend worden

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Yesu Curls is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan, doordat Yesu Curls is uitgegaan van de door klant verschafte onjuiste en/of  niet volledige informatie met betrekking tot allergieën, lichamelijke aandoeningen en medicijngebruik
 2. Yesu Curls is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant
 3. Yesu Curls is niet aansprakelijk voor schade aan de klant, indien die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Yesu Curls 
 4. Indien Yesu Curls aansprakelijk is voor schade, is aansprakelijkheid slechts voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van overeenkomst
 5. Afbeeldingen, foto’s en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden alleen bij benadering. Deze zijn geen aanleiding tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting
 6. Klant gedraagt zich gepast in de salon. Yesu Curls heeft het recht klant toegang tot salon te weigeren zonder opgaaf van reden, indien klant na waarschuwing ongepast gedrag vertoond
 7. Klant is verplicht reparatie/ en of kosten voor vervanging van product te betalen binnen 48 uur, indien klant aansprakelijk is voor directe schade gemaakt aan eigendomsproducten van Yesu Curls, tenzij anders afgesproken

 

Artikel 14: Klachten 

 1. Klant dient na door Yesu Curls geleverde dienst spoedig te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien verleende dienst niet voldoet aan verwachting van klant, dient deze Yesu Curls zo spoedig mogelijk, echter binnen 48 uur, te informeren
 2. Uitsluitend klachten verstuurd naar info@yesucurls.com neemt Yesu Curls in behandeling
 3. Klant geeft bij klacht gedetailleerde informatie, zodat Yesu Curls deze in behandeling neemt en binnen zeven dagen reageert
 4. Indien klacht gegrond is, herstelt Yesu Curls dit zo spoedig mogelijk, voor zover de agenda van Yesu Curls dit toelaat, mits dit voor klant nutteloos is. 
 5. Klant dient aan te tonen dat klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen
 6. Indienen van een klacht schort betalingsverplichting van klant niet op

 

Artikel 15: Vrijwaring

Klant vrijwaart Yesu Curls van alle aanspraken van derden die verband houden met door Yesu Curls geleverde producten of diensten

 

Artikel 16: Nakoming en Garantie 

 1. Yesu Curls  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Yesu Curls  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een Yesu Curls, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Yesu Curls, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 17: Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen Yesu Curls en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Yesu Curls en de klant over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Yesu Curls te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant  als Yesu Curls worden voorgelegd aan de Geschillencommissie§, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Yesu Curls  heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Yesu Curls indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Yesu Curls aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de klant dit eerst aan Yesu Curls 
 6. Wanneer Yesu Curls  een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Yesu Curls schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Yesu Curls de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Yesu Curls gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Yesu Curls surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18: Fotografie en Video 

Yesu Curls behoudt het recht om in de salon gemaakte foto's, de zogenaamde before- en afterfoto's, te plaatsen op Social Media, de website en andere media-uitingen waar Yesu Curls gebruik van maakt. Indien de klant wenst dat deze foto's niet gebruikt worden, dan dient de klant dit in de salon tijdens de afspraak aan te geven.